Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 42 năm Giái phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/4/2017)

SATRA đổi mới phương thức học tập nghị quyết

Ngày: 00:00 07/03/2017

Từ ngày 14/01 đến 05/3/2017 Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức 5 lớp học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Lớp cán bộ chủ chốt toàn Tổng Công ty do Phó Giáo sư – Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố triển khai và 4 lớp đảng viên cơ sở còn lại Ban Tuyên giáo Đảng ủy kết hợp với Trung tâm Thông tin Công tác tư tưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức.

 

 

          Xác định việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư khóa XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, cho nên các hội nghị đã được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; từng bước đổi mới phương thức học tập Nghị quyết theo hướng kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận tại chi bộ, tự đọc, tự tìm hiểu là chính và qua đó đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào cuộc sống. Có 1.120/1.146 đảng viên tham gia học tập, đạt tỷ lệ 97,73% toàn đảng bộ.

 

  

 

          Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty sau học tập, quán triệt từng Đảng bộ, Chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với những giải pháp cụ thể, thiết thực, sát hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại từng doanh nghiệp; tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc đã chỉ ra theo phương châm nói ít làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó; gắn với việc tập trung thực hiện các giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động số 388-CTrHĐ/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ V.

Ngô Chiến Sĩ.

Video

Hình ảnh

  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss

Chuyên đề